Privatumo politika

 • Privatumo politika
  Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informaciją apie duomenų apdorojimo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat suteikti kitą informaciją susijusią su duomenų apdorojimu. 

  Asmeniniai duomenys
  Asmeniniai duomenys, tai yra bet kokia informacija, kuri susijusi su fizinio asmens identifikavimu ir atpažinimu.

  Privatumo politikos taikymas
  MB „Daisera“ privatumo politika taikoma apdorojant asmeninius duomenis, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu (forma) fizinis asmuo pateikia savo duomenis arba fizinio asmens duomenis pateikia trečioji šalis (įstatymo numatytais atvejais / įgaliojimą / sutikimą) popieriuje, elektronine forma, MB „Daisera“ tinklapyje, internetinėje parduotuvėje, parduotuvėje ir t.t.

  Pagrindinė informacija
  Asmeninių duomenų tvarkymo tikslas: prekių, paslaugų pirkimo sutarties sudarymas, prekių pristatymas, mokėjimų administravimas, garantinių įsipareigojimų vykdymas.
  Kontrolierius: MB "Daisera“, Įm. k.:  304722476 
  Adresas: Vyčio Kryžiaus g. 185, LT-53305 , Jonučių k., Kauno raj.
  Teisinis pagrindimas: legitimumo interesai MB „Daisera“.
  Duomenų perdavimas trečiosioms šalims: nevykdomas.
  Asmens duomenų gavėjai: kontrolierius, kontrolieriaus vadybininkai ir kompetentingos (žmogaus teisių) valstybės institucijos, partneriai ir organizacijos (trečiųjų šalių įmonės), paslaugų tiekėjai, duomenų bazių administravimo, debesies saugojimo ir buhalterines paslaugas teikiančios organizacijos, teisininkai, vadybininkai ir t.t.
  Duomenų saugojimo specialistas: info@daisera.lt

  Asmens duomenų tvarkymas ir teisinis pagrindimas

  Asmeninių duomenų tvarkymas atliekamas norint realizuoti tikslus, aprašytus šioje privatumo politikoje, taip pat ir MB „Daisera“ (komercinė veikla) legitimumą. Laikytis norminių teisės aktų: gaunant, apdorojant, saugojant, perduodant it t. t. asmeninius duomenis fiziniams asmenims, taip pat vykdyti žmogaus teises reguliuojančius norminius aktus.
  Duomenų saugojimo terminas priklauso nuo reglamentuoto laikotarpio norminiame akte arba laikotarpio, suderinto sutartyje, arba reglamentuoto MB „Daisera“. Asmeniniai duomenys saugomi neilgiau, nei tai reikalinga įgyvendinti norminiame akte numatytus reikalavimus, laikantis legetimių MB „Daisera“ interesų.
  Įsigaliojus sąlygoms, kad asmeninių duomenų saugoti nebereikia, asmeniniai duomenys yra panaikinami.
  Norint užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojamos specializuotos ir saugios programos: antivirusinės programos („užkardos“) ir kiti techniniai sprendimai.

  Asmeninių duomenų saugojimas
  Asmeniniai duomenys neperduodami trečiosioms šalims (šalys, kurios neįeina į ES ir/arba EEZ).
  Asmeniniai duomenys gali būti perduoti MB „Daisera“ partneriams (tame tarpe įmonėms suteikiančioms trečiųjų šalių paslaugas), organizacijoms, suteikiančioms paslaugas (operatoriai) ir įgaliotiems juridiniams, ir fiziniams asmenims (teisininkams). Asmens duomenų perdavimas vyksta saugiai, naudojant apsaugotas programas ir technologijas. Asmeniniai duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kuri reikalinga įgyvendinti teisinius ir legitiminius MB „Daisera“ interesus.

  Asmeniniai duomenys taip gali būti perduoti, jeigu pristatytos prekės turi galimai gamyklinio broko požymius. Tokiu atveju, MB “Daisera” turi teisę perduoti kliento telefono numerį tik tiesiogiai dėl pristatytų prekių atsakingam gamyklos darbuotojui, kuris gali tiesiogiai vertinti produkto kokybę ir galimą broką. Asmeniniai duomenys gali būti perduodami tik tokia apimtimi, kuri reikalinga išspręsti galimo broko atvejus.

  Komercinių pasiūlymų ir reklaminės medžiagos siuntimas
  Komerciniai pasiūlymai siunčiami tiems adresatams / fiziniams asmenims, kurie sutiko gauti komercinius pasiūlymus (reklaminę medžiagą) iš MB „Daisera“. Informacija, kaip atsisakyti reklaminės medžiagos nurodyta el. laiške. Taip pat reklaminės medžiagos galima atsisakyti parašius el. paštu info@daisera.lt.

  Asmens duomenų apsauga
  Asmens duomenų apsauga įgyvendinama remiantis aktualiausiais norminiais aktais (reglamentai, įstatymai, taisyklės).

  Priėjimas prie asmeninių asmens duomenų
  Fizinis asmuo gali gauti priėjimą prie savo asmeninių duomenų, rašytinio prašymo pagrindu, laikantis asmens duomenis reguliuojančių norminių aktų, taip pat norminių aktų, reguliuojančių paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą, išsiunčiant prašymą (paštu: MB „Daisera“, Vyčio Kryžiaus g. 185, LT-53305, Jonučių k., Kauno raj.  ; el. paštu: info@daisera.lt) arba perduodant rašytinę paraišką MB "Daisera" ofise.
  Pateikiant prašymą, fizinis asmuo privalo save identifikuoti, tam, kad MB „Daisera“ galėtų įsitikinti, kad asmuo prašo būtent savo duomenų. Tik tokiu atveju MB „Daisera“ suteiks asmeniui visus turimus duomenis ir kitą teisės aktų nustatytą informaciją.

  Teisė atsisakyti sutikimo
  Fizinis asmuo turi teisę atšaukti duotą sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Atšaukimas pateikiamas tais pačias būdais, kaip ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis.
  Fizinis asmuo gali išsiųsti savo atsisakymą dėl asmens duomenų tvarkymo, adresu: MB „Daisera“, Vyčio Kryžiaus g. 185, LT-53305, Jonučių k., Kauno raj. ir/ arba el. paštu info@daisera.lt
  Atsisakymas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą. Taip pat atsisakymas neturi įtakos ir nesustabdo asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą pagal ir/arba remiantis teisės aktų reikalavimais (reglamentas, įstatymai, taisyklės).
   

  Baigiamosios nuostatos
  MB „Daisera“ turi teisę keisti privatumo politiką, prieš tai informuodama fizinius asmenis (duomenų subjektas).
  Šio skyriaus antraštės turėtų būti interpretuojamos tik kaip palengvinančios informacijos pateikimas.
  Duomenų subjektas (fizinis asmuo), manantis, kad buvo pažeistos jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę kreiptis į MB „Daisera“ arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.